Ахьсан дунд шат

 

Ахьсан дунд А түвшин

Энэ түвшин суралцсан суралцагч нь хүмүүсийн зан чанарыг харьцуулсан зэрэг ашиглах болон өнгөрсөн цагийн үйлт нэрийг ашиглан илэрхийлнэ. Мөн энгийн өнгөрсөн цаг, өнгөрсөнд үргэлжилж буй цаг, төгс өнгөрсөн цагийн ялгааг гарган хэвлэл мэдээллийн талаар судлана. Мөн энэ түвшинд дүрмээс гадна сурах арга барил, байгал орчин, үйлчлүүлэгчийн гомдол санал гээд олон сэдвийн хүрээнд ярилцах болно.

No

Titles/Topics

Functions

Grammar

Listening

1

That’s what friends are for!

Personality types and qualities; relationships; turn ons and turn offs

Describing personalities; expressing likes and dislikes; agreeing and disagreeing; complaining Relative pronouns as subject and object; clauses with it + adverbial clauses with when Linked sounds; Listening for opinions; listening for descriptions of people

2

Career moves

Jobs; unusual careers; job skills; summer jobs

Talking about unusual careers; describing jobs; discussing the pros and cons of jobs Gerund phrases as subjects and objects; comparisons with adjectives, verbs, nouns, and past participles Stress with compound nouns; Listening to descriptions of summer jobs; listening for likes and dislikes

3

Could you do me a favor?

Favors; formal and informal requests; messages

Making unusual requests; making indirect requests; accepting and declining requests Request with modals, if clauses, and gerunds; indirect requests Unreleased consonants; Listening to people making, accepting, and declining requests

4

What a story!

The media; news stories; exceptional events

Narrating a story; describing events in the past Past continuous vs. simple past; past perfect Intonation in complex sentences;  Listening to news broadcasts; listening to a narrative about a past event

5

Crossing cultures

Cultural comparisons and culture shock; moving abroad; emotions; customs; tourism and travel abroad

Talking about moving abroad; expressing emotions; describing cultural expectations; giving advice Noun phrases containing relative clauses; expectations: the custom to, (not) supposed to, expected to, (not) acceptable to Word stress in sentences

Listening for information about living abroad; listening to opinions about customs

6

What’s wrong with it?

Consumer complaints; everyday problems; electronics; repairs

Describing problems; making complaints; explaining something that needs to be done Describing problems with past participles as adj-s and with nouns; describing problems with keep + gerund, need + gerund, and need + passive infinitive Contrastive stress; Listening to people exchange things in store; listening to complaints; listening to repair people describe their jobs

7

The world we live in

The environment; world problems; current issues

Identifying and describing problems; coming up with solutions Passive in the present continuous and present perfect; prepositions of cause; infinitive clauses and phrases Reduction of auxiliary verbs;  Listening to environmental problems; listening for solutions

8

Lifelong learning

Education; learner choices; strategies for learning; personal qualities

Asking about preferences; discussing pros and cons of different college majors talking about learning methods; talking about personal qualities Would ratherand would prefer; by + gerund to describe how to do things Intonation in questions of choice;  Listening in questions of choice; Listening to descriptions of courses; listening for additional information

Ахьсан дунд В түвшин

Энэ түвшинд суралцагч нь өөрийгөө хэрхэн хөгжүүлэх болон бусдад зөвлөх, ирээдүй хийгдсэн байх төлөвлөгөө, тулгарсан асуудлыг болон харамсаж буйгаа илэрхийлэх, ажлын ярилцлага өгөх, бизнес суртчилгаа хэрхэн явуулах зэрэг олон сэдвүүдийг хамарч ярилцана.

No

Titles/Topics

Functions

Grammar

Listening

9

At your service

Everyday services; recommendations; self-improvement

Talking about thing you need to have done; asking for and giving advice or suggestions Haveor get something done (active and passive); making suggestions with gerunds, infinitives, modals + verbs, and negative questions Sentence stress;  Listening to suggestions for self-improvement

10

The past and the future

Historic events and people; biography; the future

Talking about the future; talking about things to be accomplished in the future Referring to time in the past with adverbs and prepositions: during, in ago, from ….to, for, since; predicting the future with will, future continuous, and future perfect Syllable stress

Listening for opinions about public figures; listening to predictions

11

Life’s little lessons

Milestones and turning points; behavior and personality; regrets

Describing rites of passage; describing turning points; describing regrets and hypothetical situations Time clauses: before, after, once, the moment, as soon as, until, by the time; describing regrets and hypothetical situations with should not have + past participle and if clauses + past perfect Reduction of have and been;  Listening to descriptions of important events; listening to regrets and explanations

12

The right stuff

Qualities for success; successful businesses; advertising

Describing qualities for success; describing features; giving reasons for success; interviewing for a job; talking about ads and slogans Describing purpose with infinitive clauses and infinitive clauses with for; giving reasons with because, since, because of, for, due to, and the reason Reduced words

Listening for features and slogans

13

That’s a possibility

Pet peeves; unexplained events; reactions; predicaments and advice

Making conclusions; offering explanations; describing hypothetical events; giving advice for predicaments

 

Past modal for degrees of certainty: must (not) have, may (not) have, might (not) have, could (not) have; past modals for opinions and advice; should (not) have, could (not) have, would (not) have Reduction in past modals

Listening to explanations; listening for the best solution

14

Behind the scenes

How a movie is made; media professions; processes; the entertainment industry

Describing how something is done or made; describing careers in the media The passive to describe process with is/are + past participle and modal + be + past participle; defining and nondefining relative clauses Stress in compound nouns

Listening to a producer describe his work; listening for personality traits

15

There should be a law!

Recommendations; opinions; social issues; controversial issues

Giving opinions for and against controversial issues; offering a different opinion; agreeing and disagreeing Giving recommendations and opinions with passive modals; should be, ought to be, must be, has to be, has got to be; tag questions for opinions Intonation in tag questions; Listening for solutions to everyday annoyances; listening to issues and opinions

16

Challenges and accomplishments

Challenges; accomplishments; goals; volunteering

Describing challenges, frustrations, and rewards; discussing traits needed for meeting challenges; talking about the past and the future Complex noun phrases containing gerunds; accomplishments with the present perfect and simple past; goals with the future perfect and would like to have + past participle Stress and rhythm; Listening to challenges and rewards of people’s work; listening for people’s goals for the future

[ « Буцах | Хуудасны эхэнд | Хэвлэх | Дараах » ]
Бидний тухай

Манай сургалтын төв нь 2009 оны 1 сард хичээлийн 2 танхим 2 багштайгаар байгуулагдаж байсан бол өнөөдөр 2 салбартай, хичээлийн 5 танхим, 9 багштай болон өргөжиж өдөрт 6 ээлжээр нэг ангид 6-8 хүнтэй хичээллэж байна.

Мөн Монголын радиотой хамтран Англи хэлний зайны сургалтыг 2010-2012 онд зохион байгуулсан.

Холбогдох хаяг

И-мэйл: wizardcenter.org@gmail.com

Чингэлтэй дүүргийн 3 хороо, Пийс Tауэр #1107 тоот (Хуучнаар Энх тайван найрамдалын ордоны урд талбай)

Утас: 9977 3981, 7000 3991

  

© 2018 Wizard English Language Training Center.